Storitve: Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je SI ENTER?

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. Multilateral Trading Facility), ki je nastal pod okriljem Ljubljanske borze in predstavlja vlagateljem alternativni trg za razpršitev sredstev. Ta trg omogoča investirati v več kot 80 finančnih instrumentov slovenskih in tujih izdajateljev raznovrstnih panog, ki drugače niso na voljo na borznem trgu. Večstranski sistemi trgovanja so poznani tudi v drugih državah, kot so Anglija, Nemčija, Avstrija in druge.

Kako poteka trgovanje na trgu SI ENTER?

Na trgu SI ENTER se z finančnimi instrumenti trguje na uveljavljenem sistemu Xetra, ki omogoča uporabo enakih naročil in ostalih funkcionalnosti, kot na borznem trgu.Trgovanje se večinoma izvaja na avkcijski način, katerega prednost je predvsem večja koncentracija naročil oz. njihova večja izpostavljenost, kar posledično vpliva na izboljšano oblikovanje tržnih tečajev oz. na znižanje volatilnosti. Naročila na trgu SI ENTER lahko vlagatelji izvršujejo preko istih borznih posrednikov kot na borznem trgu.

S katerimi instrumenti je možno trgovati na trgu SI ENTER?

Na trgu SI ENTER je možno trgovati z delnicami, obveznicami ter komercialnimi zapisi. Večino uvrščenih instrumentov predstavljajo delnice slovenskih podjetij.

Na kakšen način lahko kupim oz. prodam finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER?

Nakup oz. prodajo lahko izvršite preko borznoposredniške hiše ali banke, ki je članica Ljubljanske borze. V kolikor še nimate odprtega trgovalnega računa, je potrebno pred pričetkom trgovanja z izbrano borznoposredniško družbo oziroma banko podpisati pogodbo o borznem posredovanju ter odpreti trgovalni račun. Izbrana borznoposredniška družba ozirma banka vam lahko zagotovi naložbena priporočila in podatke o trgovanju ter druge koristne informacije o posameznih finančnih instrumentov.

Ali moram za potrebe trgovanja na trgu SI ENTER odpreti poseben trgovalni račun?

V kolikor že imate odprt trgovalni račun, vam ni potrebno odpirati novega za potrebe trgovanja na trgu SI ENTER. Isti trgovalni račun pri posamezni borznoposredniški družbi oz. banki vam omogoča izvrševati naročila tako za borzni, kot tudi za SI ENTER trg. 

Zakaj je borza določene delnice uvrstila na trg SI ENTER na lastno pobudo, brez zahteve izdajatelja?

Delnice je borza uvrstila na ta trg na podlagi prejetega interesa borznih članov po trgovanju s temi delnicami na bolj optimalen način, kot ga omogoča OTC trg. Namen uvrstitve teh delnic na trg SI ENTER je omogočiti vlagateljem v netržne delnice vse prednosti urejenega načina trgovanja preko trgovalnega sistema, in sicer: 
 • učinkovitejše trgovanje;
 • hitrejšo in lažjo izvršitev naročil;
 • lažji vstop in izstop iz naložb;
 • boljše oblikovanje težnih tečajev;
 • izboljšano likvidnost delnic;
 • boljšo razpoložljivost referenčnih tečajev;
 • enostavnejše spremljanje trgovanja in trgovalnih podatkov.

Ali prinaša vključenost delnice v segment ENTER Basic za izdajatelja te delnice kakšne obveznosti?

Ker v segment ENTER Basic delnic niso uvrstili njihovi izdajatelji, slednji v zvezi s tem nimajo popolnoma nobenih novih obvez po razkrivanju informacij oziroma drugih obveznosti ali stroškov.

Ali lahko izdajatelj od borze zahteva, da se delnico, ki jo je borza uvrstila na SI ENTER na lastno pobudo, izključi iz trgovanja na trgu SI ENTER?

Delnice so bile v segment ENTER Basic trga SI ENTER uvrščene s strani borze na podlagi upoštevanja interesa borznih članov ter na podlagi izpolnjevanja dodatnih kriterijev. Gre za edini segment trga SI ENTER, ki ne predvideva  da bi bila za uvrstitev delnice potrebna zahteva izdajatelja. To je torej segment delnic z nižjo razpoložljivostjo objav o poslovanju družb. Nudi pa trg SI ENTER v primerjavi z OTC trgom bolj transparentno in učinkovitejše trgovanje z finančnimi instrumenti. Zaradi navedenih razlogov ni predvideno, da bi lahko izdajatelj od borze zahteval, da se njegovo delnico izključi iz trgovanja v segmentu ENTER Basic.

Ali se šteje, da je SI ENTER organiziran trg?

Zakon o trgu Finančnih instrumentov (ZTFI), MTF-a ne definira kot organizirani trg, saj se ta termin v okviru ZTFI uporablja le za borzni trg. V praksi pa MTF omogoča organiziran avtomatiziran način trgovanja.

Ali so podjetja, ki kotirajo na SI ENTER javne družbe?

Družbe, ki so uvrščene na MTF, niso javne družbe. Javna druba je družba, katere finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na organiziranem (borznem) trgu.

Ali mora borzni član za dostop do trga SI ENTER borzi vložiti posebno zahtevo?

Dostop do trga SI ENTER je avtomatično omogočen vsem članom borznega trga. Subjekt, ki ni član borznega trga, ne more biti član trga SI ENTER.

Koliko znašajo stroški trgovanja na trgu SI ENTER za borznega člana?

Provizije za sklepanje poslov na trgu SI ENTER obračunava borza v enaki višini kot na borznem trgu. Za razliko od borznega trga, pa se za sklepanje poslov na trgu SI ENTER, borzi mesečno plačujejo le dejanske dosežene provizije. Na tem trgu se namreč ne zaračunava minimalni mesečni znesek provizij. 
 

Ali lahko borzni član tudi po uvedbi trga SI ENTER borzi predlaga, da se v segment ENTER Basic uvrsti določeno delnico?

Borzni član lahko kadarkoli borzi predlaga, da se v segment SI ENTER Basic uvrsti določeno delnico. V kolikor bi borza presodila, da je delnico smiselno vključiti, bo to borza izvedla in o tem predhodno obvestila javnost.

Kje lahko vlagatelj dobi več informacij v zvezi s trgom SI ENTER?

Več informacij o trgu SI ENTER je vlagateljem na voljo:
 • Na spletnih straneh www.sienter.si, kjer so poleg osnovnih informacij objavljena tudi Pravila SI ENTER.
 • Preko vašega izbranega borznega posrednika, ki vam lahko zagotovi naložbena priporočila.
 • Informacije o izdajateljih in njihovem poslovanju so na voljo na naslednjih možnih lokacijah (po izboru izdajatelja):
  • spletne strani izdajatelja;
  • AJPES;
  • na sistemu enotne objave SEOnet oz. na centralnem sistemu za shranjevanje nadzorovanih informacij INFOSTORAGE.