Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2 1.630.741 0,00
B Rudarstvo 1 0 0,00
C Predelovalne dejavnosti 25 299.854.079 0,00
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 386.050.036 501,00
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 3 404.294 0,00
F Gradbeništvo 11 22.814.409 0,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 7 69.634.956 0,00
H Promet in skladiščenje 1 77.869.400 0,00
I Gostinstvo 4 129.720.390 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 9 25.000.080 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 543.104.772 30.600,00
L Poslovanje z nepremičninami 3 12.464.320 0,00
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 15 100.600.254 0,00
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1 0 0,00
S Druge dejavnosti 1 0 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet