Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2 1.954.194 0,00
B Rudarstvo 1 0 0,00
C Predelovalne dejavnosti 25 326.951.738 0,00
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 450.167.783 0,00
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 3 404.294 0,00
F Gradbeništvo 10 26.440.540 0,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 7 69.634.956 0,00
H Promet in skladiščenje 1 88.993.600 0,00
I Gostinstvo 4 101.489.797 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 8 21.685.080 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 589.887.310 0,00
L Poslovanje z nepremičninami 3 11.495.830 0,00
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 11 88.435.354 0,00
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1 0 0,00
S Druge dejavnosti 1 0 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet