Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3 1.409.840 0,00
B Rudarstvo 1 0 0,00
C Predelovalne dejavnosti 26 270.765.773 0,00
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 361.809.546 0,00
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 5 1.900.034 0,00
F Gradbeništvo 13 16.619.768 0,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 10 24.870.670 0,00
H Promet in skladiščenje 1 60.515.648 0,00
I Gostinstvo 5 19.019.453 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 10 14.270.763 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 14 531.589.471 0,00
L Poslovanje z nepremičninami 2 1.940.500 0,00
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 18 113.083.535 0,00
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1 0 0,00
S Druge dejavnosti 2 0 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet