Tržni podatki: Sektorska razvrstitev

Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor Ime Št. delnic Tržna kapitalizacija Promet
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3 1.705.906 0,00
B Rudarstvo 1 0 0,00
C Predelovalne dejavnosti 26 302.698.899 0,00
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 387.156.380 0,00
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 3 404.294 0,00
F Gradbeništvo 12 18.886.100 0,00
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 10 24.870.670 0,00
H Promet in skladiščenje 1 93.443.280 0,00
I Gostinstvo 4 16.798.016 0,00
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 9 15.281.024 0,00
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 14 544.061.831 0,00
L Poslovanje z nepremičninami 2 1.940.500 0,00
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 19 439.609.092 103,00
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1 0 0,00
S Druge dejavnosti 1 0 0,00
  • Sektor
  • Tržna kapitalizacija
  • Promet