Naslednji pogoji uporabe urejajo razmerje med vami (v nadaljevanju: Uporabnik) in Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana, matična številka: 5316081000, davčna številka: SI 59780061, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Borza) glede uporabe Spletnih Strani Borze (v nadaljnjem besedilu: Spletne Strani). Z uporabo Spletnih Strani pristajate in se strinjate, da boste upoštevali določbe teh pogojev uporabe.

Če ti pogoji uporabe za vas niso sprejemljivi, vas prosimo, da Spletnih Strani ne uporabljajte ali obiskujete. Z uporabo/obiskovanjem Spletnih Strani soglašate s temi pogoji porabe.

Prosimo upoštevajte, da za uporabo nekaterih Spletnih Strani Borze poleg teh splošnih pogojev uporabe veljajo tudi dodatna pravila (npr. za spletne strani storitev SEOnet in INFO HRAMBA). Dostopna so na posamezni spletni strani, na uporabo katere se nanašajo. 

Borza daje Uporabniku omejeno, neprenosljivo in neizključno licenco za ogled, tiskanje ali kopiranje vsebine Spletne Strani izključno za osebno nekomercialno uporabo.

Vsebine Spletnih Strani ne smete uporabljati v komercialne namene, kopirati, distribuirati, posredovati, objavljati, prikazovati, spreminjati, povezovati ali kakorkoli drugače spreminjati brez izrecne privolitve Borze ali uporabiti na kakršnekoli druge načine, ki bi lahko povzročili škodo bodisi Borzi bodisi tretji stranki. Pri kakršnikoli nekomercialni uporabi Spletnih strani se morajo ohraniti navedena opozorila o pravicah intelektualne lastnine in vir podatkov, ki mora biti jasno označen. Podatkov ni dovoljeno spreminjati ali prirejati.

Z obiskovanjem in/ali uporabo Spletnih Strani Uporabnik ne pridobi izrecne licence ali tihe pravice za uporabo blagovnih znamk, patentov, zasnov, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine Borze ali tretjih oseb. Skladno s tem se Uporabnik strinja in razume, da so vsi podatki, vsebina, grafika, besedilo, blagovne znamke, logotipi in vsi drugi material na Spletnih Straneh, zaščiteni s pravicami industrijske lastnine ali avtorskimi pravicami.

Borza bo vlagala razumna prizadevanja za ohranjanje delovanja in funkcionalnosti Spletnih Strani, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje oziroma nedostopnost Spletnih Strani ali izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom podatkov na internetu.

Borza daje podatke, ki so objavljeni na njenih Spletnih Straneh, javnosti na voljo izključno za informativne namene; tako niti neposredno niti posredno nikomur ne ponuja nobenih ponudb za sklepanje poslov ali nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Informacije na Spletnih Straneh Borze v nobenem primeru ne pomenijo priporočil Borze za nakup ali prodajo katerihkoli finančnih instrumentov.

Borza ne daje priporočil glede kakovosti katerekoli družbe ali investicijskega sklada, navedenega na Spletnih Straneh. Informacije, navedene na Spletnih Straneh, ne predstavljajo naložbenega nasveta ali podlage za  sprejemanje odločitev o naložbah.

Podatki, navedeni na Spletnih Straneh, vključno s trgovalnimi podatki in kazalniki, so pridobljeni iz virov, za katere menimo da so zanesljivi, vendar Borza ne daje nobenih zagotovil niti ne daje nobenih jamstev glede njihove popolnosti ali točnosti, zato jih je treba razumeti na tak način.

Vsi podatki so na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli zagotovila ali jamstva, Borza pa ne izrecno ne tiho ne jamči nobenemu Uporabniku ali tretjim osebam za točnost, pravočasnost ali popolnost teh podatkov. Zadevni podatki so taki, da se spreminjajo brez predhodnega obvestila in lahko postanejo zastareli. Zato mora Uporabnik preveriti vse podatke, ki jih pridobi na Spletnih Straneh, preden na podlagi teh podatkov kakorkoli ravna oziroma sprejema odločitve.

Borza bo vlagala razumna prizadevanja v zvezi s točnostjo in posodobljenostjo podatkov na Spletnih Straneh, vendar ne more biti odgovorna za njihovo točnost in popolnost.

Informacije, objavljene na Spletnih Straneh, ne smejo biti osnova za pomembne osebne, finančne ali poslovne odločitve. Z uporabo Spletnih Strani uporabnik soglaša, da Borza ni odgovorna in ne bo odgovarjala za neizpolnitev pričakovanj Uporabnika v zvezi z objavljenimi informacijami.

Poleg tega si Borza pridržuje pravico, da spremeni katerokoli vsebino, informacijo ali podatek objavljen na Spletnih Straneh, kakor tudi pravico da onemogoči dostop in/ali prekine delovanje Spletnih Strani, vse po lastni presoji ter ob kateremkoli času in brez predhodne najave ali posebnega obvestila.

Borza ne prevzema odgovornosti iz kakršnegakoli razloga za kakršnekoli zahtevke, izgube, škode, stroške ali odhodke, ki neposredno ali posredno izhajajo oziroma nastanejo zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletnih Strani ali zaradi morebitne napake ali nepopolnosti vsebine.

Izključno Uporabniki so odgovorni za uporabo in vzdrževanje njihove računalniške opreme, tako strojne kot programske, ter vse druge opreme, ki se uporablja za obisk ali uporabo Spletnih Strani. Borza ne prevzema obveznosti in odgovornosti za kakršnokoli škodo na opremi Uporabnika, ki je lahko posledica uporabe Spletnih Strani.

Če z Borzo ni drugače in v dogovorjeno v pisni obliki, je Uporabniku dovoljeno, da na spletu objavi hiperpovezavo pod naslednjimi pogoji: (a) povezava sme voditi samo do URL naslova domače Spletne Strani; (b) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo škoditi ali zmanjšati poslovnega ugleda, povezanega z Borzo, njenimi logotipi in znaki; (c) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo dajati napačnega vtisa, da je Borza na kakršenkoli način povezana z Uporabnikom ali da ga Borza sponzorira; (d) če je povezava aktivirana, mora biti Spletna Stran Borze prikazana na celotnem zaslonu in ne v okviru znotraj strani, na kateri je povezava; in (e) Borza si pridržuje pravico, da onemogoči dostop do Spletne Strani preko povezave.

Borza sme na svojih Spletnih Straneh oglaševati svoje borzne člane, izdajatelje finančnih instrumentov, ki kotirajo na borzi, in druge organizacije. Obstoj takšnih oglasov ne pomeni, da Borza na kakršenkoli način priporoča te oglaševalce.

Spletne Strani vsebujejo, izključno kot pomoč Uporabnikom, povezave na druge spletne strani. Uporaba takih povezav ali spletnih strani je izključno na lastno odgovornost Uporabnika. Borza ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za točnost ali zanesljivost vseh podatkov, informacij, mnenj, nasvetov, izjav ali drugih vsebin, ki so na teh spletnih straneh. Obstoj takšnih povezav na spletni strani ne pomeni, da Borza sprejema kakršnokoli odgovornost glede vsebine ali uporabe teh spletnih strani.

Borza je sprejela razumne varnostne ukrepe s katerimi podatke, ki so ji na voljo, ščiti pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno pridobitvijo s strani tretjih oseb. Vendar pa ni mogoče doseči popolne varnosti in zaščite zasebnosti na internetu. Zato Borza ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi zlorabe, spremembe ali nepooblaščene pridobitve podatkov, posredovanih preko interneta.

Borza spoštuje zasebnost Uporabnika in zbira osebne podatke, kot so ime, naslov in telefonska številka, ko in če se Uporabnik odloči, da se obrne na Borzo. Navedene podatke Uporabnika Borza uporablja le za izpolnjevanje posameznih zahtev Uporabnika za informacije.

Borza sme posredovati uporabniške podatke drugim osebam, vendar le: (a) če ima za to vašo privolitev; (b) če so informacije posredovane osebam, ki zagotavljajo storitve Borze in pomagajo Borzi pri zagotavljanju takih storitev Uporabnikom, vendar le, če so te osebe sprejele Politiko zasebnosti Borze, ali (b) če je Borza dolžna to storiti v skladu z določbami zakonskih ali drugih predpisov ali na podlagi odredbe sodišča. Borza kot upravljalec osebnih podatkov izvaja tehnične, administrativne in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito podatkov pred zlorabo, uničenjem, izgubo, spreminjanjem ali dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Spletne Strani uporabljajo piškotke (cookies). Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v računalniškem sistemu prek internetnega brskalnika. Z namenom, da bi Uporabnikom omogočila boljše funkcije in zanimivejšo vsebino ob obisku Spletnih Strani Borze in izboljšala storitve in ponudbo, da ustrezajo potrebam in željam uporabnika, Borza uporablja piškotke in/ali druge običajne tehnike za zbiranje določenih uporabniških podatkov (npr. IP naslov, s katerega je bila spletna stran dostopana, čas povezave itd.). Podrobne informacije o piškotkih, ki jih uporablja posamezna Spletna Stran, so Uporabniku na voljo takoj, ko obišče Spletno Stran. Nastavitve piškotkov se lahko vedno prilagajajo v spletnem brskalniku. Če uporabnik deaktivira uporabo piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, je možno da vse funkcije na Spletnih Straneh ne bodo razpoložljive v celoti.

Spletne Strani uporabljajo Google Analytics, orodje za analizo podjetja Google Inc. (»Google«). Programska oprema vsebuje oznako, primerljivo s piškotki, ki Googlu omogoča, da analizira vašo uporabo Spletnih Strani. Google v računu Borze uporablja te podatke za analizo splošne uporabe aplikacije na podlagi podatkov, kot tudi za ustvarjanje poročil o dejavnostih aplikacij in za zagotavljanje dodatnih storitev Borzi v zvezi z uporabo aplikacij ali uporabe interneta. Google najprej skrajša vaš IP naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora. IP naslov, prenesen med uporabo storitve Google Analytics, ni povezan z drugimi Googlovimi podatki.

Nadalnje zbiranje in shranjevanje podatkov lahko zavrnete. Sledite sledeči povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) in onemogočite prenos. V primeru, da prenesete in namestite ta vtičnik, bo Java Script (ga.js.) javil, da v prihodnje ne zbira nobenih informacij o spletnem obisku. Dodatne informacije o storitvah za sledenje storitvi Google Analytics so na voljo v dokumentu o zaščiti podatkov v Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/policies/.

Če se ugotovi, da so nekatere določbe teh Pogojev uporabe v celoti ali delno neveljavne ali neizvedljive zaradi kateregakoli razloga, to na noben način ne vpliva na veljavnost ali učinkovitost preostalih določb ali njihovih delov.

V primeru kršitve Pogojev uporabe si Borza pridržuje pravico do uporabe vseh sredstev, ki so ji na voljo po zakonskih predpisih, vključno s pravico, da prepreči dostop do Spletnih Strani z določenega internetnega naslova.

Borza si pridržuje pravico, da kadarkoli in iz kateregakoli razloga spremeni vsebino Spletnih Strani in/ali teh Pogojev uporabe in ne odgovarja ali prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Take spremembe so zavezujoče za Uporabnike in močno priporočamo, da Spletne Strani pogosto obiskujete, da bi bili pravočasno in v celoti obveščeni o njihovi vsebini.