SEOnet je sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, preko katerega lahko izdajatelji in drugi uporabniki hitro in enostavno objavljajo nadzorovane in druge informacije na spletnem naslovu.

   
Prednosti SEOneta so:

  • zagotovitev javne objave v skladu z ZTFI-1, 
  • možnost zagotavljanja objav izdajateljem in dosegljivo javnosti 24/7,
  • dostopnost vseh informacij o izdajateljih na enem mestu,  
  • hitrejše informiranje vlagateljev o nadzorovanih informacijah, 
  • fleksibilnost pri določitvi datuma in časa javnih objav,  
  • nadaljnja razpršitev informacij v javnosti, 
  • stroškovno ugoden način obveščanja javnosti.

Objave na spletnem portalu SEOnet so na voljo uporabnikom, ki sklenejo:
  • dolgoročno naročniško razmerje, ali 
  • pogodbo za enkratno objavo. 

Kontakt za objave na SEOnet: upravljanje-trgov@ljse.si