Obveznosti izdajateljev: Pogoji za uvrstitev

Splošni pogoji za uvrstitev

Za uvrstitev vsakega instrumenta na trg SI ENTER morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji glede:
 • pravnega položaja izdajatelja:
  • ustanovitev izdajatelja in njegov statusni ustroj je v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja;
  • LEI koda;
 • proste prenosljivosti instrumenta,
 • izdaje in poravnave poslov z instrumenti:
  • instrumenti so veljavno izdani in so izpolnjeni tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov z njimi,
 • uvrščenosti instrumentov na trg:
  • instrumenti niso uvrščeni na borzni trg v upravljanju Ljubljanske borze.

Posebni pogoji za uvrstitev

 • Segment ADVANCE
 • Podsegment Pogoji
  Delnice in obveznice
  • ​Splošni pogoji za uvrstitev,
  • Objava krajšega predstavitvenega dokumenta o izdajatelju ter finančnem instrumentu.
  Komercialni zapisi
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
 • Segment BASIC
 • Podsegment Pogoji
  Delnice Slovenija
  • Splošni pogoji za uvrstitev.
 • Segment PROGRESS
 • Podsegment Pogoji                                                                                         
  Delnice
  • Splošni pogoji za uvrstitev,
  • Odstotek razreda delnic v javnosti (»free-float«) vsaj 10%,
  • Statut izdajatelja mora določati, da sklep o umiku s Segmenta PROGRESS sprejema skupščina z najmanj ¾ večino osnovnega kapitala,
  • Sklenjen sporazum o opravljanju storitev Svetovalca s pooblaščenim svetovalcem,
  • Dokument o uvrstitvi, pripravljen ter objavljen v skladu s pravilnikom borze, ali prostovoljni prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 o prospektu.
  Obveznice
  • Splošni pogoji za uvrstitev,
  • Sklenjen sporazum o opravljanju storitev Svetovalca s pooblaščenim svetovalcem,
  • Dokument o uvrstitvi, pripravljen ter objavljen v skladu s pravilnikom borze, ali prostovoljni prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 o prospektu.
  Komercialni zapisi
  • Splošni pogoji za uvrstitev,
  • Sklenjen sporazum o opravljanju storitev Svetovalca s pooblaščenim svetovalcem,
  • Dokument o uvrstitvi, pripravljen ter objavljen v skladu s pravilnikom borze, ali prostovoljni prospekt v skladu z Uredbo (EU) 2017/1129 o prospektu.