Izdajatelji: Spremljanje izdajateljev

Borza zaradi zagotavljanja integritete borznega trga in zaupanja vlagateljev spremlja in preverja:
  • izpolnjevanje pogojev za trgovanje z instrumenti na trgu in
  • izpolnjevanje obveznosti razkrivanja reguliranih informacij s strani izdajateljev. 

V primeru ugotovljenih odstopanj ali neizpolnjevanja pogojev oziroma obveznosti s strani izdajateljev borza v skladu s svojimi pristojnostmi izvaja zlasti naslednje ukrepe:
  • izdaja priporočila izdajatelju glede zagotavljanja dobre prakse obveščanja,
  • posredovanje poziva izdajatelju za pojasnilo,
  • izvedba ustreznega postopka začasne ustavitve trgovanja oz. umika v izjemnih primerih,
  • v primeru izjemno hudih kršitev (kršitve uredbe MAR) borza obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.